Projekty UE

1

Typ projektu: Projekt inwestycyjny
Instytucja realizująca projekt: PARP
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Podziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł: Promocja innowacyjnych systemów sortujących oraz usług sortowania firmy COMEX na rynkach zagranicznych
Budżet: 567100,00 PLN
Dotacja: 425325,00 PLN
Okres realizacji: 2019 – obecnie (planowane zakończenie 06.2022)
Projekt realizowany w ramach konsorcjum?: NIE
Wnioskodawca: Comex Polska Sp z o. o.
Główne efekty projektu: Promocja polskiej marki urządzeń sortujących (z zastosowaniem głównie w przemyśle górniczym) oraz usług sortowania na arenie międzynarodowej.

2

Typ projektu: Projekt B+R
Instytucja realizująca projekt: NCBiR
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Podziałanie: 1.1.1 „Szybka ścieżka” Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Tytuł: Opracowanie innowacyjnej technologii wzbogacania rud metali nieżelaznych z wykorzystaniem systemu prekoncentracji opartego o algorytmy sztucznej inteligencji
Budżet (całkowity): 10974447,85 PLN
Budżet (lidera): 7443903,23 PLN
Dotacja (lidera): 5955122,58 PLN
Okres realizacji: 02.2021 – 11.2023
Projekt realizowany w ramach konsorcjum?: TAK
Wnioskodawca: Lider – Comex Polska Sp z o. o.; Konsorcjant 1 – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych; KGHM CUPRUM Sp. z o. o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe
Główne efekty projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii prekoncentracji wybranego surowca, wykorzystującej maszynę sortującą wzbogaconą o hybrydowy system analizy oraz wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji i wdrożenie tej technologii do działalności Wnioskodawcy.

3

Typ projektu: Projekt B+R
Instytucja realizująca projekt: MCP
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy
Działanie: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Podziałanie: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Tytuł: Opracowanie prototypu i wdrożenie do produkcji 3-frakcyjnego sortera rentgenowskiego z modułem optycznym 3D z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji
Budżet: 3986291,78 PLN
Dotacja: 2387042,99 PLN
Okres realizacji: 08.2020 – 11.2022
Projekt realizowany w ramach konsorcjum?: NIE
Wnioskodawca: Comex Polska Sp z o. o.
Główne efekty projektu: Opracowanie i wdrożenie do działalności spółki Comex innowacyjnego 3-frakcyjnego sortera analizującego materiał podawany na taśmie przenośnikowej z prędkością 2,5-3,0 m/s, z użyciem kombinacji technologii analizy Xray Dual Energy, Multi Energy oraz technologii analizy optycznej 3D, z możliwością zastosowania technologii analizy optycznej w widmie światła nadfioletowego – UV, widzialnego i podczerwonego – NIR i SWIR, jako innowacyjne rozwiązanie w skali światowej, które pozwoli zachować wysoką przepustowość, wysoką jakość analizy z wykorzystaniem wielu technologii analizy jednocześnie, potrafiące separować materiał na trzy frakcje, przy jednoczesnym unowocześnionym sposobie dopasowania sygnału odrzucającego, wykorzystującym algorytmy sztucznej inteligencji pozwalającym na zwiększenie oszczędności konsumpcji sprężonego powietrza.

4

Typ projektu: Konkursowy
Instytucja realizująca projekt: MCP
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Na Lata 2014-2020
Oś priorytetowa: Gospodarka Wiedzy
Działanie: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Podziałanie: 1.2.3 Bony na innowacje
Tytuł: Opracowanie i wdrożenie laboratoryjnego skanera rentgenowskiego o płaskiej geometrii wiązki (fan beam), pozwalającego na skanowanie w różnych technologiach XRT oraz XRF
Budżet: 497000,00 PLN
Dotacja: 422450,00 PLN
Okres realizacji: 01.2022 – 06.2023
Główne efekty projektu: Wdrożenie do działalności Comex innowacyjnego produktu w postaci laboratoryjnego skanera rentgenowskiego o płaskiej geometrii wiązki (fan beam) zgodnej ze standardowymi bramkami przemysłowymi CXG1000 produkowanymi przez firmę Comex, pozwalającego na skanowanie w różnych technologiach XRT oraz XRF.

5

Typ projektu: Projekt B+R
Instytucja realizująca projekt: EIT Raw Materials
Program Horyzont 2020
Tytuł: DYNOSORT. Dynamic ore sorting of polymetallic stockpiles
Budżet (całkowity): 1.680.925,00 EUR
Dotacja (całkowita): 1.680.925,00 EUR
Budżet (Comex): 639.661,00 EUR
Okres realizacji: 01.2022 – 12.2023
Projekt realizowany w ramach konsorcjum: TAK
Wnioskodawca: Lider – Technical University of Kosice (Słowacja), Konsorcjant 1 – Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V., Konsorcjant 2 – DIAMO, statni podnik (Republika Czeska), Konsorcjant 3 – Comex Polska Sp z o. o.;
Główne efekty projektu: Optymalizacja odzysku surowców w zakładzie pilotażowym poprzez zastosowanie nowatorskiej metody analizy i separacji hałd górniczych po kopalniach uranu w regionie Pribram, Czechy.

Comex informacje:

Skip to content