CRM type roller mill

CRM type roller mill

CRM – Młyn walcowy wysokociśnieniowy

Młyny walcowe wysokociśnieniowe służą do mielenia twardych materiałów takich jak ceramika, materiały ścierne, minerały w górnych granicach twardości według skali Mohsa.

 

How does the Comex roller mill work?

Materiał wsadowy podawany jest z głównego górnego silosu do młyna walcowego poprzez zawór obrotowy i śrubę wstępnego docisku. Walce młyna napędzane są dwoma silnikami o przeciwnych kierunkach obrotu.
Materiał wsadowy przedostaje się grawitacyjnie do komory ślimaka wstępnego docisku (z silosu). Materiał jest dociskany przez śrubę napędzaną silnikiem. Ponadto cząstki materiału wsadowego dostają się do obszaru mielenia pomiędzy walcami. Cząstki rozbijają się pod wpływem sił pochodzących od rolek. Siły są wcześniej zadane i generowane przez siłowniki hydrauliczne. Młyny walcowe typu CRM przeznaczone są do pracy ciągłej w obiegu zamkniętym ze statycznymi lub dynamicznymi klasyfikatorami powietrznymi.
Poniższe zdjęcie i film przedstawia ten młyn.

Parametry młyna walcowego wysokociśnieniowego:
• wydajność do 2000kg/h
• Średnica rolkek 350mm
• Zakres ciśnienia roboczego 0-175 barów
• wymienne okładziny rolek
• niskie zapotrzebowanie na energię
• zwarta konstrukcja mechaniczna
• niski koszt utrzymania całego urządzenia

 

CRM – High Pressure roller mill

High-pressure roller mills are used for grinding hard materials such as ceramics, abrasive materials, minerals in the upper limits of hardness according to the Mohs scale.

 

 

 

Principle of operation of the Comex Roller mill

The feed material is fed from the upper main silo to the roller mill via a rotary valve and pre-compression screw. The mill rolls are driven by two motors with opposed rotation directions.
The feed material enters pre-compression screw chamber (from silo) by gravitation. The material is being compressed by the screw, which is operated by the motor. Furthermore, the feed material particles enter the grinding area in between the rolls. Particles are being crashed by the forces coming from the rolls. The forces are previously set and they are generated by hydraulic actuators. CRM type roller mills are designed for continuous operation in a closed circuit with static or dynamic air classifiers.
The photo and video below shows a view of this mill.

High Pressure roller mill parameters:

• capacity up to 2000kg/h
• Roll diametye 350mm
• Pressure working range 0-175bars
• replaceable roller linings
• low energy demand
• compact mechanical design
• low cost of maintenance for the complete unit

Key benefits:

do dodania
Skip to content